Kinetoterapie și Motricitate Specială

Obiectivele generale ale programului de studii sunt:

● formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate prin promovarea învăţământului de excelenţă şi racordarea acestuia la standardele actuale, în domenii prioritare la nivel european;
● integrarea noțiunilor domeniului științei sportului și educației fizice, precum şi a altor subdomenii ale cunoaşterii ştiinţifice, la afirmarea şi dezvoltarea valorilor societăţii contemporane.

Obiective specifice ale specializării Kinetoterapie și Motricitate Specială Acest program universitar de licență își asumă să atingă, prin intermediul studenților și personalului didactic implicat, următoarele obiective didactice și de cercetare:

● asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul formării profesionale în specializarea kinetoterapie și motricitate specială prin actualizarea permanentă a informaţiilor predate studenţilor, prin utilizarea mijloacelor moderne, interactive, de predare;
● asigurarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele societăţii pentru realizarea unei bune inserţii profesionale a absolvenţilor;
● promovarea practicării exerciţiului fizic ca mijloc de menţinere a sănătăţii și de recuperare în cazul diverselor patologii;
● utilizarea tuturor materialelor științifice de actualitate existente în dotarea bibliotecii FEFS și UVT pentru creşterea calităţii procesului didactic;
● valorificarea şi popularizarea activităţii de cercetare realizate în cadrul programului de studii, prin articole științifice în publicaţii locale, naţionale şi internaţionale;
● organizarea şi/sau participarea studenților sub tutoriatul cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice cu tematică din domeniul kinetoterapiei, medicinei, reabilitării medicale şi kinetoprofilaxiei.
● asigurarea perfecţionării continue a cadrelor didactice prin încurajarea participării acestora la diverse simpozioane, congrese, cursuri de perfecţionare, cursuri de pregătire continuă, competiţii sportive naţionale şi internaţionale;
● atragerea studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică și utilizarea întregii infrastructuri existente din cadrul departamentului și a Centrului de cercetare al facultății;
● specializarea studenților în prevenția și recuperarea patologiei cardiovasculare, respiratorii, reumatismale, neurologice, ortopedico-traumatice, pediatrice și a deficiențelor fizice funcționale;
● însuşirea unor noţiuni moderne privind recuperarea, în contextul multidisciplinarității metodelor de tratament şi a celor de reabilitare;
● însușirea noțiunilor de bază privind kinetoterapia necesare pentru următoarea treaptă de specializare a unui licenţiat – masteratul;
● pregătirea calitativ superioară a viitorilor kinetoterapeuţi prin intermediul activităţilor didactice (teoretice şi practice) asistate de mijloace moderne de predare, asigurând astfel competenţele specifice necesare accederii pe piaţa muncii;
● asigurarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele societăţii pentru asigurarea unei bune inserţii profesionale a absolvenţilor;
● asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul formării profesionale în specializarea kinetoterapie prin actualizarea permanentă a informaţiilor predate studenţilor, precum şi prin utilizarea mijloacelor moderne, interactive, de predare;
● susţinerea şi promovarea meritocraţiei în cadrul corpului profesoral al departamentului;
● continuarea dotării cu aparatură de specialitate şi achiziționarea de materiale ştiinţifice de actualitate pentru creşterea calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice.

Competențe cheie:

Competențe multilingvistice;
Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii;
Competențe digitale;
Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
Competențe civice;
Competențe antreprenoriale;
Competențe de conștientizare și exprimare culturală.

Competențe transversale
Angajarea în sarcină;
Asumarea responsabilității;
Autonomie în rezolvarea sarcinilor;
Alfabetizare informațională și media;
Capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
Capacitatea de învățare activă;
Capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale;
Capacitatea de analiză și sinteză;
Capacitatea de automotivare;
Capacitatea de gestionare a emoțiilor/inteligență emoțională;
Compasiune;
Creativitate;
Curiozitate;
Capacitatea de a respecta termenele limită;
Flexibilitate și adaptabilitate;
Gândire critică și inovativă;
Etică și integritate;
Managementul riscului;
Managementul stresului;
Managementul timpului;
Organizare individuală;
Orientare spre obiective/rezultate;
Persuasiune;
Planificare strategică;
Procesarea informațiilor complexe;
Perseverență;
Spirit de inițiativă;
Rezolvarea de probleme complexe;
Capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil

Competențe profesionale
Înțelegerea principiilor care guvernează structurile biologice și psihice ale organismului uman în activitățile motrice;
Înțelegerea mecanismelor care guvernează structurile biologice și psihice ale organismului uman în activitățile motrice;
Cunoașterea principiilor care guvernează structurile biologice și psihice ale organismului uman în activitățile motrice;
Cunoașterea mecanismelor care guvernează structurile biologice și psihice ale organismului uman în activitățile motrice;
Înțelegerea metodelor specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea metodelor specifice kinetoterapiei;
Capacitatea de a utiliza corect metodele specifice kinetoterapiei;
Înțelegerea tehnicilor specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea tehnicilor specifice kinetoterapiei;
Capacitatea de a aplica corect tehnicile specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia afecțiunilor ce beneficiază de mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea noțiunilor fundamentale privind evaluarea afecțiunilor în care pot fi aplicate mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la tratamentul afecțiunilor prin mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la reabilitarea prin mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia afecțiunilor ce beneficiază de mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Înțelegerea noțiunilor fundamentale privind evaluarea afecțiunilor în care pot fi aplicate mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la tratamentul afecțiunilor prin mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la reabilitarea prin mijloacele și metodele specifice kinetoterapiei;
Selectarea cunoștințelor teoretice relevante pentru realizarea unei intervenții kinetoterapeutice optime;
Selectarea cunoștințelor practice relevante pentru realizarea unei intervenții kinetoterapeutice optime;
Identificarea obiectivelor intervenției kinetoterapeutice în funcție de evaluarea specifică realizată beneficiarului serviciilor de kinetoterapie și de particularitățile fiziologice și patologice ale acestuia;
Capacitatea de a concepe un program de kinetoterapie adecvat, individualizat, în contextul multidisciplinar al reabilitării;
Capacitatea de a implementa un program de kinetoterapie adecvat, individualizat, în contextul multidisciplinar al reabilitării;
Capacitatea de a colabora cu alți specialiști, în cadrul unor echipe multidisciplinare de intervenție, în vederea abordării în mod corespunzător a procesului complex de reabilitare și/sau de prevenție;
Identificarea metodelor adecvate de monitorizare a programelor kinetoterapeutice;
Selectarea metodelor adecvate de monitorizare a programelor kinetoterapeutice;
Interpretarea rezultatelor privind monitorizarea evoluției pacientului;
Identificarea metodelor adecvate de evaluare a intervenției kinetoterapeutice;
Selectarea metodelor adecvate de evaluare a intervenției kinetoterapeutice;
Interpretarea rezultatelor privind eficiența intervenției kinetoterapeutice;
Cunoașterea metodelor și mijloacelor de kinetoprofilaxie;
Capacitatea de a aplica tehnicile kinetoprofilactice în scopul prevenirii apariției unor afecțiuni, a agravării celor prezente sau a apariției recidivelor;
Cunoașterea noțiunilor de management și legislație din unitățile care oferă servicii de kinetoterapie;
Înțelegerea noțiunilor de management și legislație din unitățile care oferă servicii de kinetoterapie;
Capacitatea de a aplica cunoștințelor de organizare a activității în cadrul centrelor de kinetoterapie;
Cunoașterea normelor de etică și deontologie profesională.
Înțelegerea normelor de etică și deontologie profesională.
Respectarea normelor de etică și deontologie profesională.

Rezultatele așteptate ale învățării
a) Cunoștințe:
● Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia diferitelor patologii.
● Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la semiologia în diferite patologii
● Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la tratamentul în patologiile studiate
● Cunoașterea noțiunilor fundamentale referitoare la reabilitarea în în patologiile învățate
● Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia diferitelor patologii.
● Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la semiologia în diferite patologii
● Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la tratamentul în patologiile studiate
● Înțelegerea noțiunilor fundamentale referitoare la reabilitarea în patologiile învățate
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice kinetoterapiei care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de masaj care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de hidrokinetoterapie care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de fizioterapie care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor terapie ocupaţională aplicabile în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice kinetoterapiei care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de masaj care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de hidrokinetoterapie care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor de fizioterapie care pot fi utilizate în recuperarea medicală.
● Cunoașterea metodelor și tehnicilor terapie ocupaţională aplicabile în recuperarea medicală.
● Înțelegerea metodelor și tehnicilor specifice kinetoterapiei utilizate în recuperarea medicală.
● Înțelegerea metodelor și tehnicilor de masaj folosite în recuperarea medicală.
● Înțelegerea metodelor și tehnicilor de hidrokinetoterapie aplicate în recuperarea medicală.
● Înțelegerea metodelor și tehnicilor de fizioterapie practicate în recuperarea medicală.
● Înțelegerea metodelor și tehnicilor terapie ocupaţională folosite în recuperarea medicală.
● Cunoașterea noțiunilor teoretice de evaluare somatică și funcțională.
● Cunoașterea metodelor de evaluare somatică și funcțională.
● Înțelegerea rezultatelor evaluărilor specifice kinetoterapiei aplicate în diferite patologii.
● Înțelegerea și cunoașterea principiilor de bază ale funcționării organismului uman.
● Înțelegerea și cunoașterea mecanismelor de bază ale funcționării organismului uman.
● Cunoașterea principiilor de bază ale funcționării organismului uman.
● Cunoașterea mecanismelor de bază ale funcționării organismului uman.
● Cunoașterea principiilor generale de terapie și reabilitare.
● Înțelegerea principiilor generale de terapie și reabilitare.

b) Abilități:
• Aplicarea cunoștințelor teoretice în vederea realizării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului și patologiei acestuia.
• Aplicarea cunoștințelor teoretice în vederea implementării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului, patologiei acestuia
• Aplicarea cunoștințelor teoretice în vederea monitorizării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului, patologiei acestuia.
• Aplicarea cunoștințelor practice în vederea realizării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului și patologiei acestuia.
• Aplicarea cunoștințelor practice în vederea implementării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului, patologiei acestuia
• Aplicarea cunoștințelor practice în vederea monitorizării unui program de kinetoterapie optim, adaptat particularităţilor pacientului, patologiei acestuia.
• Înțelegerea celor mai recente rezultate științifice validate din domeniu.
• Aplicarea celor mai recente rezultate științifice validate din domeniu.
• Capacitatea de a transfera cunoștințelor teoretice dobândite.
• Valorificarea cunoștințelor teoretice dobândite.
• Creativitate în realizarea de programe kinetice individualizate.
• Rezolvarea problemelor ce apar în privința patologiilor complexe întâlnite în situații reale prin adaptarea cunoștințelor teoretice.

c) Responsabilitate și autonomie:
• Capacitatea de a aplica în mod autonom cunoștințele teoretice dobândite.
• Capacitatea de a aplica în mod autonom cunoștințele practice dobândite.
• Capacitatea de a aplica în mod responsabil cunoștințele teoretice dobândite.
• Capacitatea de a aplica în mod responsabil cunoștințele practice dobândite.
• Capacitatea de a aplica în mod autonom abilitățile dobândite.
• Capacitatea de a aplica în mod responsabil abilitățile dobândite.
• Capacitatea de a evalua un pacient.
• Capacitatea de a lua decizii cu privire la tehnicile specifice kinetoterapiei aplicabile pacientului.
• Capacitatea de a lua decizii cu privire la metodele kinetice ce pot fi aplicate pacientului.
• Asumarea responsabilității pentru conceperea, programelor kinetice individualizate, în contextul multidisciplinar al reabilitării.
• Asumarea responsabilității pentru implementarea programelor kinetice individualizate, în contextul multidisciplinar al reabilitării.
• Asumarea responsabilității pentru monitorizarea programelor kinetice individualizate, în contextul multidisciplinar al reabilitării.
• Asumarea responsabilității privind reintegrarea în activitate a pacienților împreună cu ceilalți specialiști din domeniul recuperării și din domenii conexe.
• Asumarea responsabilității pentru procedurile kinetoterapeutice aplicate împreună cu ceilalți specialiști din domeniul recuperării și din domenii conexe.
• Preocupare pentru dezvoltarea profesională continuă.
• Respectarea principiilor eticii și deontologiei profesionale.