Kinetoterapie

Obiectivele generale ale programului de studii sunt:

● formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate prin promovarea învăţământului de excelenţă şi racordarea acestuia la standardele actuale, în domenii prioritare la nivel european;
● integrarea noțiunilor domeniului științei sportului și educației fizice, precum şi a altor subdomenii ale cunoaşterii ştiinţifice, la afirmarea şi dezvoltarea valorilor societăţii contemporane.

Obiective specifice ale specializării Kinetoterapie și Motricitate Specială Acest program universitar de licență își asumă să atingă, prin intermediul studenților și personalului didactic implicat, următoarele obiective didactice și de cercetare:

● asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul formării profesionale în specializarea kinetoterapie și motricitate specială prin actualizarea permanentă a informaţiilor predate studenţilor, prin utilizarea mijloacelor moderne, interactive, de predare;
● asigurarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele societăţii pentru realizarea unei bune inserţii profesionale a absolvenţilor;
● promovarea practicării exerciţiului fizic ca mijloc de menţinere a sănătăţii și de recuperare în cazul diverselor patologii;
● utilizarea tuturor materialelor științifice de actualitate existente în dotarea bibliotecii FEFS și UVT pentru creşterea calităţii procesului didactic;
● valorificarea şi popularizarea activităţii de cercetare realizate în cadrul programului de studii, prin articole științifice în publicaţii locale, naţionale şi internaţionale;
● organizarea şi/sau participarea studenților sub tutoriatul cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice cu tematică din domeniul kinetoterapiei, medicinei, reabilitării medicale şi kinetoprofilaxiei.
● asigurarea perfecţionării continue a cadrelor didactice prin încurajarea participării acestora la diverse simpozioane, congrese, cursuri de perfecţionare, cursuri de pregătire continuă, competiţii sportive naţionale şi internaţionale;
● atragerea studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică și utilizarea întregii infrastructuri existente din cadrul departamentului și a Centrului de cercetare al facultății;
● specializarea studenților în prevenția și recuperarea patologiei cardiovasculare, respiratorii, reumatismale, neurologice, ortopedico-traumatice, pediatrice și a deficiențelor fizice funcționale;
● însuşirea unor noţiuni moderne privind recuperarea, în contextul multidisciplinarității metodelor de tratament şi a celor de reabilitare;
● însușirea noțiunilor de bază privind kinetoterapia necesare pentru următoarea treaptă de specializare a unui licenţiat – masteratul;
● pregătirea calitativ superioară a viitorilor kinetoterapeuţi prin intermediul activităţilor didactice (teoretice şi practice) asistate de mijloace moderne de predare, asigurând astfel competenţele specifice necesare accederii pe piaţa muncii;
● asigurarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele societăţii pentru asigurarea unei bune inserţii profesionale a absolvenţilor;
● asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul formării profesionale în specializarea kinetoterapie prin actualizarea permanentă a informaţiilor predate studenţilor, precum şi prin utilizarea mijloacelor moderne, interactive, de predare;
● susţinerea şi promovarea meritocraţiei în cadrul corpului profesoral al departamentului;
● continuarea dotării cu aparatură de specialitate şi achiziționarea de materiale ştiinţifice de actualitate pentru creşterea calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice.