CIFRA DE SCOLARIZARE PROPUSA*

Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxa


Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă << Detalii >>Educaţie Fizică şi Sportivă (IFR)
Kinetoterapie

Kinetoterapie si Motricitate Speciala<< Detalii >>Sport si performanta motrica*(in curs de acreditare)
Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor. Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe sport.uvt.ro/educatie/licenta/

Domeniul

Program de studiu

Program înscriere

Perioada susținere probe

Perioada confirmări / înmatriculări

Afișare rezultate finale


Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă

12.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

-

25.07.2017

Educaţie Fizică şi Sportivă (IFR)Kinetoterapie

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

12.07.2017-22.07.2017

24.07.2017

-

25.07.2017

Sport și Performanță Motrică* (în curs de acreditare)

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:


  • Fisa de inscriere (Download)
  • Anexa 2 pentru inmatriculati (Download)
 a. Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
 b. Pot candida la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă:
  • cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta ;
  • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care posedă Atestat de recunoaştere a studiilor emis de CNRED, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare;
  • cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de MEN pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;
  • cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, care au absolvit liceul în România vor candida în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă, iar cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere numai prin centrele de selecţie, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pe anul universitar 2017/2018 sau pot opta pentru un loc cu taxă în lei;
  • cetăţenii străini din afara statelor membre ale UE se pot înscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de MEN în urma evaluării dosarului candidatului şi a susţinerii probelor de admitere pentru a fi acceptat sau respins la admitere de către instituţia de învăţământ pentru care a optat;
  • cetăţenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă ;
  • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, cei cu situații sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot candida și pe unul dintre locurile bugetate propuse de UVT;
  • recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii străini și de către cetățenii români se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEN – Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor CNRED, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. Candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tip ataşat), în care vor menţiona toate datele solicitate de formularul respectiv. Din cererea de înscriere trebuie să rezulte cu claritate următoarele:
  • opţiunile în ordinea preferinţelor pentru cele 3 programe de studii – Educaţie Fizică şi Sportivă/ învățământ cu frecvență, Educaţie Fizică şi Sportivă/ învățământ cu frecvenţă redusă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială/ învățământ cu frecvență;
  • jocul sportiv pentru care optează (dintre: baschet, fotbal, handbal, volei) pentru proba practică de admitere din cadrul examenului de admitere.

La cererea de înscriere se anexează:
  • diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta (echivalările actelor de studii vor fi efectuate de MEN în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi ai statelor aparţinând SEECE); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale;
  • cetăţenii străini au obligaţia de a prezenta un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de MEN;
  • candidaţii care se înscriu şi la altă facultate vor prezenta diploma de bacalaureat in original și copie și legitimaţia de înscriere la altă facultate în original și copie – copiile se autentifică după documentele originale la secretariatul comisiei de admitere;
  • certificat de naştere original și copie;
  • copie carte de identitate;
  • 3 (trei) fotografii tip ¾ (buletin de identitate);
  • fişa medicală tip (Anexa nr. 2 – fişă medicală) completată conform cerinţelor specificate;
  • dovada vaccinărilor eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţine candidatul;
  • la înscriere toţi candidaţii vor efectua o vizită medicală de specialitate;
  • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat (original și copie pentru autentificare la secretariatul comisiei de admitere) pentru studenţii care vor să urmeze concomitent o a doua specializare din aceeaşi formă de învăţământ, respectiv diploma de licenţă sau diploma echivalentă (original și copie pentru autentificarea la secretariatul comisiei de admitere) pentru cei care se înscriu ca să urmeze a doua facultate; pe adeverinţă se vor specifica numărul de ani subvenţionaţi de la bugetul de stat şi numărul de semestre în care s-au obţinut burse din perioada studiilor universitare anterioare urmate;
  • acte doveditoare – numai pentru cei care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere – certificatul de deces al părinţilor original si copie, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţă de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; certificatul de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei original și copie;adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii personalului încadrat în Universitatea de Vest; adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii cadrelor didactice din învăţământul românesc;
  • scutirea de taxa de înscriere se face pe baza unei cereri, însoţită de actele doveditoare, aprobată de decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studiu şi o singură instituţie de învăţământ superior de stat;
  • chitanţa de plată a taxei de 100,00 Lei care reprezintă taxa de înscriere la concursul de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Toate actele se depun într-un dosar plic.

Secretariatul facultăţii emite legitimaţii de concurs, cu fotografie, tuturor candidaţilor ale căror dosare de concurs au fost aprobate de comisia de admitere. Pe întreaga durată a desfăşurării probelor de admitere candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs.
Candidaţii vor prezenta cartea de identitate şi legitimaţiile de concurs înainte de începerea probei;

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

1. Proba I – test de evaluare motrică – practic – probă eliminatorie
2. Media de la examenul de bacalaureat


Proba de concurs:

  TEST DE EVALUARE MOTRICĂ - probă practică eliminatorie

  1. Start din picioare;
  2. Alergare urmată de urcare pe un plan înclinat format din banca de gimnastică;
  3. Deplasare în echilibru pe o bancă de gimnastică sprijinită pe două lăzi de gimnastică, întoarcere 3600 la jumătatea băncii, deplasare până la capătul băncii, pas înainte pe ladă, săritură în adâncime de pe două picioare pe două picioare, urmată de sărituri succesive cu desprinderi pe două picioare peste 4 obstacole cu înălţimea de 30 centimetri, acestea fiind situate la distanţa de 90 centimetri între ele.
  4. Linia acrobatică: după trecerea ultimului obstacol, aterizare urmată de rostogolire înainte în ghemuit, stând pe cap cu menţinere 2 secunde, rostogolire înainte în ghemuit, ridicare în stând, pas cu piciorul stâng sau drept înainte, cumpănă pe un picior, revenire în poziţia stând.
  5. După ultimul element din linia acrobatică urmează alergare până la jalon, ocolirea acestuia urmată de deplasare cu ieşire şi retragere printre 7 jaloane.
  6. După ultimul jalon, recuperarea de pe sol a unei mingi (handbal, baschet, volei, fotbal) şi:
    • Pentru handbal: se efectuează dribling printre 5 jaloane, după ultimul jalon pasarea mingii cu plasa elastică, prinderea acesteia şi aruncare la poartă;
    • Pentru baschet: se efectuează conducerea mingii printre 5 jaloane, după ultimul jalon pasarea mingii cu plasa elastică, prinderea acesteia și oprire. Pornire în dribling cu pas încrucișat şi aruncare la coş;
    • Pentru fotbal: se efectuează dribling printre 5 jaloane, după ultimul jalon pasarea mingii cu banca, preluarea acesteia şi şut la poartă;
    • Pentru volei: pase alternative de sus şi de jos din deplasare (3de sus – 3 de jos) urmate de atac din minge autoaruncată înt-o zonă determinată, apoi efectuarea unui serviciu peste o linie trasată pe perete.
Proba practică va fi susţinută pentru admiterea la ambele specializări.
Proba de aptitudini sportive privind admiterea pentru studiile universitare de licenţă la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială este eliminatorie; pentru candidaţii declaraţi admişi la acestă probă, se va lua în considerare la calcularea mediei de la examenul de admitere şi evaluarea obţinută la aceasta, notată de la 1 la 10.

EVALUARE:

Evaluarea deprinderilor aplicativ-utilitare:

A. Escaladă
    • Dezechilibrare – 2 puncte
    • Cădere – 4 puncte
B. Mers în echilibru + întoarcere 3600
    • Dezechilibrare în mers – 2 puncte
    • Dezechilibrare la întoarcere – 2 puncte
    • Cădere – 4 puncte
C. Sărituri peste obstacole
    • Desprindere pe un picior – 2 puncte
    • Efectuarea unei bătăi duble între jaloane – 2 puncte
    • Trecere cu alergare – 2 puncte
    • Atingerea obstacolului – 2 puncte
D. Deplasare între jaloane
    • Atingerea obstacolului – 2 puncte
    • Parcurgerea parțială (neocolirea jalonului) – 4 puncte
    • Parcurgerea traseului cu spatele la centrul terenului – 2 puncte

Evaluarea liniei acrobatice: 4 elemente + 5 poziții + executarea cursivă a elementelor (30 puncte)

A. Elemente: (26 puncte)

  1. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – 6 puncte
  Depunctări:
    • Așezarea palmelor aproape de membrele inferioare – 0,1 puncte
    • Contactul cu creștetul – 0,3 puncte
    • Lipsa impulsului în membrele inferioare – 0,1 puncte
    • Poziția incorectă a corpului în timpul rostogolirii – 0,3 puncte
    • Ajutor la ridicare din rostogolire – o mână 0,1 puncte, două mâini 0,2 puncte
    • Lipsa revenirii în poziția finală – 0,3 puncte
    • Păstrarea direcției de execuție – 0,1 puncte

  2. Stând pe cap – 8 puncte
  Depunctări:
    • Așezarea greșită a palmelor – 0,1 puncte
    • Așezarea frunții pe aceași linie cu palmele – 0,1 puncte
    • Lipsa impulsului la nivelul membrelor inferioare – 0,1 puncte
    • Ridicarea insuficientă a bazinului – 0,3 puncte
    • Picioare îndoite – 0,1 puncte
    • Picioare depărtate – 0,3 puncte
    • Lipsa menținerii poziției – 0,5 puncte
    • Lipsa legării stândului pe cap cu rostogolirea – 0,3 puncte
    • Cădere – 0,1 puncte

  3. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – 6 puncte
  Depunctări:
    • Așezarea palmelor aproape de membrele inferioare – 0,1 puncte
    • Contactul cu creștetul – 0,3 puncte
    • Lipsa impulsului în membrele inferioare – 0,1 puncte
    • Poziția incorectă a corpului în timpul rostogolirii – 0,3 puncte
    • Ajutor la ridicare din rostogolire – o mână 0,1 puncte, două mâini 0,2 puncte
    • Lipsa revenirii în poziția finală – 0,3 puncte
    • Păstrarea direcției de execuție – 0,1 puncte

 4. Cumpănă ventrală – facială – 6 puncte
  Depunctări:
    • Trecerea în cumpănă direct – 0,2 puncte
    • Coborârea bruscă a trunchiului – 0,3 puncte
    • Ridicarea insuficientă a piciorului liber – 0,3 puncte
    • Îndoirea piciorului de bază – 0,1 puncte
    • Îndoirea piciorului liber – 0,1 puncte
    • Lipsa acțiunii membrelor superioare – 0,2 puncte
    • Lipsa de coordonare – 0,1 puncte
    • Lipsa menținerii poziției – 0,5 puncte
    • Mișcări de reechilibrare – 0,3 puncte

B. Poziții: (2 puncte)
    • 5 poziții, fiecare valorează 0,4 puncte – 2 puncte

C. Executarea cursivă a elementelor (2 puncte)


Evaluarea deprinderilor specifice jocurilor sportive:

Se pleacă de la un total de 30 de puncte, împărţite în trei decade pe următoarele zone:
    • 10 puncte pentru corectitudinea elementelor tehnice utilizate la conducerea mingii printre jaloane;
    • 10 puncte pentru corectitudinea elementele tehnice de pasare şi prindere (preluare) a mingii;
    • 10 puncte pentru corectitudinea şi precizia procedeului de aruncare (lovire) a mingii.
Fiecărei zone îi corespund 10 puncte, în funcţie de prestaţia candidatului se depunctează următoarele greşeli:

Fotbal:
  A. Conducerea mingii cu picirul printre jaloane – 10 puncte:
    • deplasarea în mers, (obligatoriu în alergare) – 2,5 puncte;
    • conducerea mingii - neutilizarea alternativă în conducerea mingii a piciorului stâng şi a piciorului drept – 2,5 puncte;
    • minge scăpată de sub control – 2,5 puncte;
  B. Pasare - 10 puncte:
    • precizia pasei – 2 puncte;
    • dărâmarea jalonului – 2,5 puncte.
    • intensitatea pasei – 2 puncte;
    • preluarea mingii – 2 puncte;
    • ingii de pe traiectoria corespunzătoare) – 2 puncte;
    • depăşirea spaţiului de lovire (şut) a mingii – 2 puncte;
  C. Lovirea mingii (şut) – 10 puncte: procedeu de finalizare incorect şi ineficient (ratare).

Handbal:
  A. Conducerea mingii în dribling printre jaloane – 10 puncte:
    • paşi – 2,5 puncte;
    • deplasarea în mers, (obligatoriu în alergare) – 1 punct;
    • conducerea mingii cu o mână - neutilizarea alternativă a mâinii stângi şi a mâinii drepte – 1 punct;
    • dribling cu mâna necorespunzătoare în raport cu poziţia mingii şi a jalonului - candidatul trebuie să se afle între minge şi jalon – 1 punct;
    • minge scăpată de sub control – 1 punct;
    • dublu dribling – 2,5 puncte;
    • dărâmarea jalonului – 1 punct.
  B. Pasare – 10 puncte:
    • paşi – 2,5 puncte;
    • precizia pasei – 2,5 puncte;
    • control defectuos al mingii (scăparea mingii, greşelă de prindere) – 2,5 puncte;
    • depăşirea spaţiului de aruncare – 2,5 puncte.
  C. Aruncarea – 10 puncte:
    • paşi – 2,5 puncte;
    • procedeu defectuos – 2,5 puncte;
    • precizia şutului – 2,5 puncte;
    • intensitatea aruncării – 2,5 puncte;

Baschet
  A. Conducerea mingii în dribling printre jaloane – 10 puncte:
    • abatere de paşi – 2,5 puncte;
    • deplasarea în mers, (obligatoriu în alergare) – 1 punct;
    • conducerea mingii cu o mână - neutilizarea alternativă a mâinii stângi şi a mâinii drepte – 1 punct;
    • dribling cu mâna necorespunzătoare în raport cu poziţia mingii şi a jalonului - candidatul trebuie să se afle între minge şi jalon – 1 punct;
    • minge scăpată de sub control – 1 punct;
    • abatere de dublu dribling – 2,5 puncte;
    • dărîmarea jalonului – 1 punct.
  B. Pasare – 10 puncte:
    • abatere de paşi – 2,5 puncte;
    • precizia pasei – 2,5 puncte;
    • control defectuos al mingii (scăparea mingii, greşelă de prindere) – 2,5 puncte;
    • abatere de pași la oprire – 2,5 puncte.
  C. Aruncarea – 10 puncte:
    • abatere de paşi la pornirea în dribling – 2,5 puncte;
    • abatere de pași la finalizare – 2,5 puncte;
    • procedeu defectuos – 2,5 puncte;
    • precizia aruncării la coș – 2,5 puncte.

Volei
  A. Pasarea – 15 puncte:
    • succesiunea întreruptă a procedeelor de pasare (de sus şi de jos) – 15 puncte (3 x 5 puncte);
  B. Serviciu în afara zonei determinate de serviciu – 7,5 puncte;
  C. Tehnică incorectă – 7,5 puncte.
Din numărul locurilor bugetate repartizate facultăţii noastre, un număr de 10 locuri sunt alocate candidaţilor olimpici.

Aceştia pot fi admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere dacă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi au obţinut următoarele performanţe sportive:
  • Medaliaţi la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene (seniori, tineret, juniori);
  • Locurile IV, V, VI la Jocurilor Olimpice şi Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori);
  • Sportivii calificaţi cu echipa de joc sportiv (seniori, tineret şi juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.
Facilităţile de mai sus se acordă sportivilor care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale sau într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Dosarele personale ale absolvenţilor de liceu care solicită să beneficieze de facilităţile menţionate mai sus, se primesc la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada înscrierii din sesiunea a II - a pentru concursul de admitere (7 - 13 septembrie 2017).
Criteriul de departajare al acestor candidaţi este legat de nivelul performanţei sportive, iar clasificarea finală a acestora va fi analizată şi aprobată de Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Candidaţii la locurile bugetate alocate sportivilor olimpici care nu s-au încadrat în primii 10 după clasificarea lor pe baza performanţelor sportive, pot opta pentru ocuparea locurilor rămase libere la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă redusă sau cu taxă în programul de studiu învățământ la zi.
DESFASURAREA CONCURSULUI

După încheierea înscrierilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe, se vor afişa listele nominale cu candidaţii înscrişi la concurs. Criteriile de alcătuire a grupelor, valabile pentru testul de evaluare motrică, sunt:
  a. jocul sportiv ales
  b. ordinea alfabetică

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să aducă imediat la cunoştinţa comisiei de admitere eventualele neconcordanţe cu datele precizate în cererea de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar.
După începerea concursului nu se vor mai face nici un fel de modificări faţă de datele precizate în listele afişate.
Programul de desfăşurare a concursului se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor.
Proba practică de aptitudini sportive se susţine conform programei.
Candidaţii vor prezenta cartea de identitate şi legitimaţiile de concurs înainte de începerea probei;
Proba de concurs
   - TEST DE EVALUARE MOTRICĂ;
  - probă practică eliminatorie;

Proba practică va fi susţinută pentru admiterea la ambele specializări.
Proba de aptitudini sportive privind admiterea pentru studiile universitare de licenţă la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială este eliminatorie; pentru candidaţii declaraţi admişi la acestă probă, se va lua în considerare la calcularea mediei de la examenul de admitere şi evaluarea obţinută la aceasta, notată de la 1 la 10.

STABILIREA REZULTATULUI FINAL

Rezultatele la concursul de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, în funcţie de opţiune şi numărul de locuri.
Admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă se face strict în limita locurilor repartizate prin Ordin al MEN pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat cât şi a locurilor cu taxă aprobate de Senatul Universităţii de Vest. De locurile cu taxă pot beneficia, dacă doresc, candidaţii aflaţi după ultimul candidat admis pentru locurile subvenţionate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor. Media minimă pentru a fi declarat admis este 5 (cinci).
Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcţie de performanţele profesionale ale studenţilor. Această condiţie va fi prevăzută în contractul de studii încheiat de fiecare student cu UVT. În contract sau în actul adiţional la contract se precizează dacă locul atribuit (pentru primul an de studiu) este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă. Reclasificarea anuală după anul I presupune, pentru locurile finanţate, ca în contractul de studii să se stipuleze că locul finanţat este condiţionat de depunerea în original a diplomei de bacalaureat de către studentul beneficiar la dosarul personal.

Media de admitere pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă şi pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială se calculează astfel:
  • Media la examenul de Bacalaureat – pondere 1/2
  • Proba de aptitudini sportive – pondere 1/2

Media de admitere se va calcula ca şi medie aritmetică a celor 2 note obţinute la probele de concurs.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
Probele de concurs la care candidatul a absentat se notează cu 0 (zero) şi intră în calculul mediei de admitere.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor concursului sunt eliminaţi din concurs.
Admiterea în anul I de studii 2017/2018 se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.

În situaţia unor medii egale pe ultimul loc la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială candidaţii sunt declaraţi admişi în urma departajării. Criteriile de departajare sunt următoarele, în ordinea aplicării:
  • media la testul de evaluare motrică;
  • media de la examenul de bacalaureat .

Dacă un candidat renunţă la locul obţinut în urma concursului de admitere, locul rămas liber se ocupă, în ordine, după cum urmează:
  a. cu unul dintre candidaţii care au obţinut o medie egală cu a ultimului admis, de care a fost departajat conform metodologiei, fiind declarat respins;
  b. cu unul dintre candidaţii respinşi cu medie cel puţin egală cu media minimă admisă în ordinea strict descrescătoare;
  c. prin redistribuire în cadrul facultăţii;
  d. se însumează locurile rămase neocupate şi sunt scoase la concurs în a doua sesiune de admitere (toamna).

Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe locurile finanţate de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior. În acest caz, candidatul trebuie să-şi depună diploma de bacalaureat în original pentru a-şi confirma locul bugetat obţinut prin concurs, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.
Studenţii care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de licenţă de pe locurile bugetate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ. Rezultatele concursului de admitere verificate şi aprobate de către comisia de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi pe site, în 24 de ore de la susţinerea ultimei probe de concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget îşi vor confirma locul obţinut prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 RON şi depunerea la dosarul de concurs a diplomei de bacalaureat în original, in termen de 5 zile de la afişarea rezultatului admiterii.
Candidaţii care au obţinut un loc cu taxă au posibilitatea să-şi confirme locul obţinut prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 RON şi a tranşei de 20% din valoarea taxei de şcolarizare. În caz de neplată în termenul stabilit, candidatul îşi va pierde locul.
În cazul în care studentul declarat admis inițial pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 de procente din valoarea taxei de şcolarizare. Perioada de confirmare a locurilor prin plata taxei de înmatriculare (locuri buget şi taxă) şi a tranşei de 20% din taxa de şcolarizare (locuri cu taxă) este de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia Rectorului Universităţii şi vor încheia un contract de şcolarizare cu Universitatea de Vest Timişoara. Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu.
Candidaţii declaraţi admişi pe un domeniu de studiu universitar de licenţă pentru a dobândi dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 şi a Ordinului MEN nr. 4316/2008, trebuie să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru a urma programele de studii psihopedagogice.
Actele candidaţilor respinşi sau a celor care nu-şi confirmă locul obţinut în urma concursului de admitere se restituie acestora la cerere, fără percepera unor taxe, pe bază de carte de identitate şi legitimaţie de concurs (sau procură legalizată pentru alte persoane). Gratuitatea restituirii dosarelor se menţine vreme de 1 an de la data afişării rezultatelor, după care dosarele se arhivează, percepându-se taxe de arhivare în acord cu hotărârile Senatului Universităţii de Vest Timişoara.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

ADMITERE

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Adresa: B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 129
Email: gabriela.igna[at]sport.uvt.ro